Tin tức

VƯỚNG MẮC C/O MẪU D MỚI KỂ TỪ NGÀY 01/11/2022 THEO CÔNG VĂN SỐ 4832/TCHQ-GSQ NGÀY 14/11/2022

 Thực hiện C/O mẫu D mới 2022 theo công văn 1568/TCHQ-GSQL.

 Thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới theo công văn 1683/TCHQ-GSQL

Ngày 14/11/2022 Tổng Cục Hải quan đã ra công văn số 4832/TCHQ-GSQL nhằm giải đáp những vướng mắc về việc thực hiện C/O mẫu D đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia và bản giấy cấp thủ công kể từ ngày 1/11/2022. Nội dung công văn như sau:

VƯỚNG MẮC C/O MẪU D MỚI KỂ TỪ NGÀY 01/11/2022 THEO CÔNG VĂN SỐ 4832/TCHQ-GSQ NGÀY 14/11/2022- SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 4832/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 và công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2022 liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới kể từ ngày 1/11/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như sau:

1. Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp: Trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Bộ Công Thương;

-    Cục HQ Hà Tĩnh (thay tr/lời cv số 1971/HQHT-NV ngày 4/11/2022);

-    Cục CNTT&TK Hải quan;

-    Lưu: VT. GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Xuân Thành

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.