Tin tức

THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI THỰC HIỆN C/O MẪU D MỚI

→ Tham khảo Thực hiện C/O mẫu D mới 2022.

→ Tham khảo Cách đánh dấu Issued Retroactively của C/O form D.

Ngày 12/05/2022 Tổng cục Hải quan ban hành công văn 1683/ TCHQ-GSQL về việc thời gian chuyển đổi thực hiện mẫu D mới 2022. Nội dung chi tiết như sau:

THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI THỰC HIỆN C/O MẪU D MỚI - SEA DRAGON

                          BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1683/ TCHQ-GSQL

V/v thời gian chuyển đổi thực hiện

 C/O mẫu D mới

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

    Trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 (35th AFTA Council) và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN (ISSL SC-AROO), tiếp theo công văn số 1568/ TCHQ/GSQL ngày 04/05/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy) cụ thể như sau:

- Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/05/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ (quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới.

- Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Xuân Thành

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.