Tin tức

THU HỒI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG , CƠ SỞ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN ĐI TRUNG QUỐC

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 73/BVTV-HTQT

V/v thu hồi các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói vi phạm quy định phòng chống Covid của Trung Quốc

 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:  - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận;

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và QLCL nông sản Long An;

 - Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Trong thời gian vừa qua, theo thông báo của phía Trung Quốc, một số lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam bị phát hiện dương tính với Covid-19. Thực hiện chính sách “Zero Covid”, Trung Quốc đã đóng rất nhiều cửa khẩu của Việt Nam làm tình trạng hàng hóa bị ùn ứ cục bộ ở các cửa biên.

Ngày 07/01/2022, Cục BVTV nhận được thông báo từ phía Trung Quốc về lô hàng thanh long xuất khẩu từ Việt Nam dương tính với Covid-19, liên quan đến cơ sở đóng gói của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trịnh Quang Gia (mã số VN-LAPH-050), cơ sở đóng gói Luân Luân (mã số VN-BTHPH-051), vùng trồng phú Ngãi Trị (mã số VN-LAOR-0009) và vùng trồng Hàm My (mã số VN-BTHOR-0035).

Để đáp ứng yêu cầu về phòng chống Covid-19 của Trung Quốc và tránh lặp lại vi phạm, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Thuận, Chi cục Trồng trọt, BVTV và QLCLNS Long An

- Thông báo tạm dưng xuất khẩu thanh long từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói liên quan đến các lô hàng vi phạm. Thực hiện ngay việc điều tra xác định nguyên nhân vị phạm của các vùng trồng, cơ sở đóng gói có liên quan. Phối hợp với Cục BVTV thực hiện các biện pháp khắc phục và gửi báo cáo về Cục BVTV trước ngày 29/01/2022.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc biết để không sử dụng các mã số vi phạm nếu trên và có các biện pháp xử lý phù hợp để hạn chế thiệt hại.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói quả tươi để đáp ứng các quy định và yêu cầu của Trung Quốc.

2. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

- Không làm thủ tục kiểm dịch thực vật đối với những mã số trên.

- Tăng cường kiểm tra KDTV đối với các lô hàng nông sản xuất khẩu để đáp ứng các quy định của Trung Quốc. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của các lô hàng xuất khẩu.

Vậy, Cục BVTV đề nghị các Chi cục nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT Nguyễn Thị Thu Hương (để biết);

- Lưu VT, HTQT (x).

CỤC TRƯỞNG

  

 

Hoàng Trung

 THU HỒI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG , CƠ SỞ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN ĐI TRUNG QUỐC- SEA DRAGON LOGISTICS 03

 

QUY TRÌNH THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

QUY TRÌNH THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

Hiện nay, việc xuất khẩu nông sản đang trong giai đoạn bùng nổ do chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao và nhiều thị trường thế giới đã chấp nhận nhập khẩu nông sản Việt. Vậy khi có trong tay sản phẩm nông sản tốt...
Xem thêm