Tin tức

QUY ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG QUỐC VỀ KIỂM SOÁT COVID 19 ĐỐI VỚI THỰC PHẨM LẠNH NHẬP KHẨU

Ngày 21/07/2022 Cục quản lý Chất lượng nông lâm và thủy sản đã ra công văn số 918/QLCL-CL1 về quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid 19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu. Chi tiết công văn như sau:

QUY ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG QUỐC VỀ KIỂM SOÁT COVID 19 ĐỐI VỚI THỰC PHẨM LẠNH NHẬP KHẨU- SEADRAGON LOGISTICS

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN

Số 918/QLCL-CL1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

V/v quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid 19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu

 

Kính gửi:

               - Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuât khẩu vào Trung Quốc;

               - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

               - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục quản lí chất lượng nông lâm và thủy sản nhận được Thông báo số 58.2022 ngày 8/07/2022 của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc về các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 08/07/2022) và thay thế thông báo số 103.2020.

(Xem bản tiếng Trung và bản dịch không chính thức của Thông báo số 58.2022 gửi kèm).

Tại buổi họp trực tuyến với Cục an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 20/07/2022, đại diện Cục an toàn thực phẩm xuất khẩu đã giải thích cụ thể hơn về các biện pháp áp dụng trong trường hợp phát hiện lô hàng nhập khẩu dương tính với virut SARSCoV- 2 trong vòng 01 -02 tuần kể từ ngày có thoonh báo cảnh báo. Trường hợp doanh nghiệp không bố trí kiểm tra trực tuyến theo thời hạn nêu trên. Cơ quan Thẩm quyền Trung Quốc sẽ xem xét dừng thông quan lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp và hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp; Khi kiểm tra phát hiện các vấn đề còn tồn tại thì sẽ căn cứ theo quy định liên quan để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng xuất khẩu hoặc hủy bỏ tưu cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp

Nhằm triển khai quy định mới nêu trên của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản lí chất lượng nông sản và thủy sản đề nghị:

  1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

-    Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid -19 theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y Tế, Hướng dẫn của FAO, WHO và hướng dẫn của Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa khả năng lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện SARS CoV – 2.

-    Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS CoV-2,,  chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các nội dung liên quan( cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp) để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

       2. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Đề nghị Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt dộng tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid 19 tới các doanh nghiệp hội viên.

       3. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên

-    Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);

-    Cục trưởng (để b/c)

-    Chi cục QLCL Trung bộ, Nam bộ;

-    Lưu VT, CL1.

KT CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Lê Bá Anh

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.