Tin tức

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XUẤT KHẨU CHUYỂN CỦA CỬA KHẨU THEO CÔNG VĂN 877/GSQL-GQ1

→  Công văn 877/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Ngày 25/10/2022 Tổng cục Hải quan đã ra công văn 2922/HQTPHCM-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Công văn 877/GSQL-GQ1 ngày 27/06/2022 của Cục giám sát quản lý về Hải quan v/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU THEO CÔNG VĂN 877/GSQL-GQ1 - SEADRAGON LOGISTICS

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 2922 /HQTPHCM- GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

V/v thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics và báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về vướng mắc khi thực hiện Công văn số 877/GSQL-CQ1 ngày 27/06/2022 của Cục giám sát quản lý về hải quan v/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Trường hợp người khai hải quan đã khai báo các tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” theo như hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 và không có thay đổi trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu thì người hải quan (doanh nghiệp xuất khẩu) không phải bổ sung thông tin tờ khai xuất khẩu.

Hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics) thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 theo mẫu kèm theo công văn này để làm cơ sở thực hiện chuyển thông tin địa điểm giám sát hải quan và phê duyệt tờ khai vận chuyển đi trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

- Trường hợp người khai hải quan khai báo các tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” không đúng như hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQ-GQ1 hoặc đã khai báo đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL- GQ1 nhưng trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu có thay đổi thông tin liên quan tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” và các thông tin khác thì hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp xuất khẩu biết và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 877/GDQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khi vực 1, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics biết thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kịp thời báo cáo về Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (qua Phòng Giám sát quản lý về hải quan) để hướng dẫn./.

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Cục GSQL (để báo cáo);

-       Cục trưởng (để báo cáo);

-       Các Phó Cục Trưởng (để biết);

-       Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (để thực hiện);

-       Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics (để thực hiện);

-       Lưu VT, GSQL(-5b)

 KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghiệp

 

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY 

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.