Tin tức

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNG XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

Ngày 27/06/2022 Tổng cục Hải Quan ra công văn 877/GSQL-GQ1 hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu nhằm Trà lời công văn số 1434/TCg-SNPL ngày 20/4/2022 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công văn số 80/CV/GNL ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNG XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU - SEADRAGON LOGISTICS

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

Số 877/GSQL-GQ1

V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội , ngày 27, tháng 6 năm 2022

                                      Kính gửi:

-Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

(Đ/c: 722 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM)

- Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.

(Đ/c: 198/B4 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. HCM)

Trả lời công văn số 1434/TCg-SNPL ngày 20/4/2022 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công văn số 80/CV/GNL ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) sau đó vận chuyển đến công khác để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hoá, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (VD: booking....), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT BTC, trong đó lưu ý những chi tiêu thông tin sau:

- Tiêu chí "Địa điểm xếp hàng": là càng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất);

- Tiêu chí " Phương tiện vận chuyển dự kiến": tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;

- Tiêu chí "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

- Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

- Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Sau khi nhận hàng hoá do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu uỷ quyền vận chuyển hàng hoá xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, GQL(3b);

 CỤC TRƯỞNG

 

  

ÂU ANH TUẤN

 

Tải mẫu văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất 32/TĐCX-NK/GSQL  tại đây  

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

 Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.