Tin tức

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

 Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Ngày 23/06/2023 Chi cục Hải quan đã ra công văn Số 305/HQNKCN về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Nội dung chi tiết như sau:

CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHI CỤC HẢI QUAN

QUẢN LÝ HÀNG XNK NGOÀI KCN

Số 305/HQNKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thuận An, ngày 23 tháng 06 năm 2023

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

 

Kinh gửi: Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ khoản 2 điều 3 Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 của Chính phủ; khoản 5 điều 3 Luật quản lý ngoại thương năm 2017.

 Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 20/01/2015 của Chính phủ. điểm c khoản 1 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, theo đó:

“Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Theo quy định trên, nếu thường nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam thì doanh nghiệp không thực hiện loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Nếu công ty mua bán với đối tác mà rơi vào điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 20/01/2015 của Chính phủ, đề nghị công ty thực hiện thủ tục hải quan thông qua kho ngoại quan hoặc thực hiện mua bán bằng hóa đơn giá trị gia tăng.

Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài KCN thông báo để các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu loại hình tại chỗ biết để thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện, Công ty còn phát sinh vướng mắc, dễ nghị công ty liên hệ bộ phận hỗ trợ thủ tục của chỉ cục để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Lưu: VT, ĐNV(2b)

KT CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

  

 

Lê Hữu Lộc

DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY RỒNG BIỂN:

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.