Tin tức

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Tổng cục hải quan vừa ra công văn số 1746/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc xác định giá trị tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng của loại hình sản xuất xuất khẩu. Thông tin chi tiết như bên dưới:

Xác định giá trị đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

             Số:1746/TCHQ-TXNK

     V/V xác định giá trị đối với hàng            hóa thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử và máy móc Steel Flower Hải Phòng.

(Đ/c: Lô L3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng)

            Trả lời công văn số SF20220405 ngày 05/04/2022 của công ty TNHH điện tử và máy móc Steel Flower Hải Phòng (Công ty) về việc khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu dư thừa thu được sau quá trình sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

           Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điều khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ- CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và giá trị thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 134/2016/ NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 thì phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu , người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường ( nếu có) cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế.

            Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019  sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 11 Điều 17 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính thì hàng hóa chưa qua sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục dích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế (hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng để bán); Trị giá hải quan là giá trị khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán; trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khi báo không phù hợp thì xác định giá trị hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa;

             Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 219/2013/2013/TT-BTC ngày 32/12/2013 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra giá tính thuế là giá bán chưa thuế giá trị giá tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuê giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế gia trị gia tăng.

              Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu sản xuất xuất khẩu là nguyên liệu, vật tư dư thừa trong quá trình sản xuất chuyên tiêu thụ nội địa thì trị giá hải quan là giá trị khai báo được xác định trên cơ sở gia trị thực tế bán. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định giá trị hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hàng hóa.

               Về việc khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (loại hình A42) được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

               Trường hợp hàng hóa là phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa thì giá trị tính thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  PTCT Lưu Mạnh Tường (để báo cáo);

- Lưu: VT, TXNK (Tâm 3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Bằng Toàn

 Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Giao nhận Rồng Biển.

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O FORM RCEP

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O FORM RCEP

C/O mẫu RCEP là mẫu giấy chứng nhận xuất xứ của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Được quy định theo thông tư 05/2022/TT- BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công thương, có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2022.
Xem thêm
CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK THEO HIỆP ĐỊNH UKVFTA

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK THEO HIỆP ĐỊNH UKVFTA

C/O FORM EUR.1 UK là mẫu giấy chứng nhận xuất xứ của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Vương Quốc Anh Bắc Ai-len theo thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/06/2021 của bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày ...
Xem thêm