Tin tức

VƯỚNG MẮC VỀ THIRD COUNTRY INVOICING TRÊN CO FROM D

Trước đây, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về việc đánh dấu hay không đánh dấu trên ô “Third Country Invoicing” trên C/O form D, làm như thế nào để đảm bảo tính hợp lệ của C/O? Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách giải đáp bên dưới:

Third country invoicing là gì? Và khi nào được đánh dấu vào ô “Third country invoicing” trên C/O from D?

Theo thông tư 21/2010/TT-BCT, đánh dấu √ vào ô “Third Country Invoicing” trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là nước thành viên, hoặc bởi một công ty có trụ sở tại một nước ASEAN đối với lô hàng của công ty được chỉ định giao hàng. Các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn nêu trên cần ghi vào ô số 7.

Nghĩa là chỉ đánh dấu √ vào ô “Third Country Invoicing” khi công ty xuất khẩu và công ty phát hành hóa đơn thương mại không cùng trụ sở.

Trường hợp đánh dấu ô “Third country invoicing” trên C/O from D, nhưng công ty xuất khẩu và công ty phát hành hóa đơn thương mại có cùng trụ sở thì sao?

Trước đây thì một số cơ quan hải quan bác bỏ tính hợp lệ của C/O do làm theo thông tư 21/2010/TT-BCT. Nhưng hiện tổng cục Hải quan vừa ra công văn 4282/TCHQ-GSQL ngày 01/09/2021, để trả lời vướng mắc về cách đánh dấu vào ô “Third country invoicing”:

Trường hợp người xuất khẩu và người phát hành hóa đơn thương mại có trụ sở tại cùng một nước thành viên, thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Thông tin chi tiết như bên dưới: VƯỚNG MẮC VỀ THIRD COUNTRY INVOICING TRÊN CO FROM D 2

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4282/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v vướng mắc C/O mẫu D

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 1412/HQLA-GSQL đề ngày 19/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được cấp C/O mẫu D, có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại nước cùng với nước xuất khẩu thành viên Hiệp định ATIGA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp trên C/O mẫu D người xuất khẩu và người phát hành hóa đơn thương mại có trụ sở tại cùng một nước thành viên thì đánh dấu Ö vào ô “Third country invoicing” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Nếu Cục Hải quan tỉnh Long An không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O thì xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biêt, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Lưu VT GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mai Xuân Thành