Tin tức

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH THƯ XUẤT KHẨU CHUỐI SANG TRUNG QUỐC

Ngày 13/01/2022 Cục Bảo vệ thực vật đã ra công văn số Số 132 /BVTV-HTQT nhằm triển khai nghị định thư xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Nhằm chuẩn bị tốt cho việc xuất khẩu quả chuối tươi theo quy định tại Nghị định thư này. Cục BVTV đề nghị chi tiết như bên dưới:

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH THƯ XUẤT KHẨU CHUỐI SANG TRUNG QUỐC  - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 132 /BVTV-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

V/v Triển khai Nghị định thư xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

 

                Kính gửi:   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

                                - Các đơn vị Kiểm dịch thực vật thuộc Cục.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký kết “Nghị định thư yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc” (Nghị định thư). Nhằm chuẩn bị tốt cho việc xuất khẩu quả chuối tươi theo quy định tại Nghị định thư này. Cục BVTV đề nghị:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát và bảo đảm tuân thủ quy định của Nghị định thư tại các vùng trồng và cơ sở đóng gói (CSĐG) chuối đã có mã số hoặc đang có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Trường hợp những vùng trồng và CSĐG đã được cấp mã không đạt yêu cầu theo quy định trong Nghị định thư, Chi cục đề nghị thu hồi mã số để gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

- Tập huấn, tuyên truyền cho các vùng trồng; CSĐG và đơn vị xuất khẩu quả chuối tươi về các quy định trong Nghị định thư của Trung Quốc.

- Thực hiện việc giám sát định kỳ để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số luôn đáp ứng quy định của Trung Quốc.

2. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật

- Thực hiện kiểm tra kiểm dịch, giám sát chặt chẽ các lô hàng chuối tươi xuất khẩu sang Trung Quốc nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của Trung Quốc, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

- Ghi khai báo bổ sung trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật như sau: This consignment complies with requirement speccified in the Protocol of Phytosanitary for export of fresh Banana form Viet Nam to China, and is free from the quarantine pests of concern to China.

- Tuyên truyền cho các tổ chức, các nhân xuất khẩu về các quy định trong Nghị định thư của Trung Quốc để đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Vậy, Cục BVTV đề nghị Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc TW; các chi cục KDTV vùng thuộc Cục BVTV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Cục trưởng( để báo cáo);

-    Các Chi cục TT&BVTV tính (để thực hiện);

Lưu VT, HTQT (Đ)

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY 

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.

VƯỚNG MẮC MÃ HSCODE C/O FORM B

VƯỚNG MẮC MÃ HSCODE C/O FORM B

Ngày 10/02/2023 Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu đã ra công văn số 48/XNK-XXHH nhằm trả lời vướng mắc về Hscode C/O form B của Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nội dung chi tiết công văn như sau:
Xem thêm