Tin tức

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRA CỨU MẪU CHỮ KÝ VÀ CON DẤU MỚI CẬP NHẬT CHO C/O ƯU ĐÃI

Ngày 12/07/2022 Tổng Cục hải quan vừa ra công văn 2844/TCHQ-GSQL thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi. Tham khảo nội dung công văn như bên dưới:

THÔNG BÁO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRA CỨU MẪU CHỮ KÝ VÀ CON DẤU MỚI CẬP NHẬT CHO C/O ƯU ĐÃI  - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số 2844/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

V/v thông báo trang thông tin điện tử  tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

                Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BTC  ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN qua thư điện tử, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp đinh RCEP trên trang thông tin điện tử như sau https://rcep.sharepoint.com (Thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu sẽ được thông báo sau)

Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp định RCEP cụ thể:

-    Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục Specimen Signatures).

-    Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục List of Approwed Exporters).

Tổng Cục hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên

-    Cục CNTT và TKHQ ( để phối hợp)

-    Cục KTSTQ( để phối hợp);

-    Lưu: VT. GSQL. (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

  

Mai Xuân Thành

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.