Tin tức

TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CO ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG

Tổng Cục Hải quan vừa ra công văn 3480/TCHQ-GSQL để hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu một số mẫu C/O điện tử trên mạng. Thông tin chi tiết như sau:

   

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3480/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

V/v kiểm tra C/O

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu như sau:

1.  C/O mẫu D có con dấu và chữ ký danh điện tử do Indonesia phát hành:

- Cơ quan có thẩm quyền của Indonesia thông báo cấp C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký vào con dấu dạng điện tử từ từ 01/4/2020.

- Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://e-ska.kemendag.go.id à chọn e-COO verification à điền số tham chiếu C/O.

2. C/O mẫu AI do Ấn độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR:

- Cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ thông báo cấp C/O mẫu AI có chữ ký số và con dấu dạng điện tử từ từ 01/4/2020.

- Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in à đánh số tham chiếu C/O vào ô “verify certificate” để tra cứu thông tin.

3.  C/O mẫu D do Malaysia có con dấu và chữ ký điện tử:

- Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/4/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA; AKFTA; AHKFTA và ATIGA.

- Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử http://newepco.dagangnet.com.my à điền tên và mật khẩu vào User Login.

4. Đối với C/O mẫu E:

- Kiểm tra thông tin về C/O tại http://origin.customs.gov.cn à Chọn chức năng Certificate info search à điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin.

- Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử http://check.ccpiteco.net à điền thông tin C/O Certificate No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

5. Các trường hợp C/O còn lại: thực hiện việc kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính) và các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CO ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG