Tin tức

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT KHI TÁCH CÔNG TY

Thủ tục hải quan khi doanh nghiệp chế xuất được tách ra từ một doanh nghiệp chế xuất khác và trong cùng một khu chế xuất theo công văn 1414/TCHQ-GSQL ngày 26 tháng 03 năm 2021 sẽ như sau:

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT KHI TÁCH CÔNG TY 02

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa thông thường:

Theo thông tư số 38/2015 và thông tư số 39/2018/TT-BCT thì hàng hóa luân chuyển giữa các doanh nghiệp chế xuất trong cùng một khu chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp chọn cách không làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa chuyển giao theo các quy định của Bộ Tài Chính về tách doanh nghiệp, chế độ kế toán kiểm toán.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng đã tạm nhập hoặc đã tạm xuất khi tách công ty:

Theo nghị định số 08/2015 và nghị định 59/2018/NĐ-CP, đối với hàng hóa ban đầu do công ty bị tách làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất, sau đó đến thời hạn phải tái xuất, tái nhập, công ty được tách làm thủ tục tái xuất, tái nhập trên tờ khai hải quan giấy và xuất trình cho cơ quan hải quan tài liệu, hồ sơ chứng minh công ty được tách là chủ hàng hóa.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng sử dụng giấy phép nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành:

Công ty được tách khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu thì xuất trình giấy phép nhập khẩu do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp cho công ty được tách theo thông tư số 38/2015 và thông tư số 39/2018/TT-BCT. Trừ trường hợp xuất trình văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép công ty được tách tiếp tục được sử dụng giấy phép nhập khẩu đã cấp trước đây cho công ty bị tách.

Mọi người vui lòng tham khảo công 1414/TCHQ-GSQL tại ĐÂY

Nguồn: Tổng cục hải quan