Tin tức

THÔNG BÁO MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT MỚI CỦA ĐÀI LOAN

Ngày 11/01/2023 Cục Bảo vệ thực vật đã ra công văn số 95/BVTV-KD nhằm thông báo mẫu giấy chứng nhận KDTV mới của Đài Loan. Nội dung chi tiết công văn như sau:

THÔNG BÁO MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT MỚI CỦA ĐÀI LOAN - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 95/BVTV-KD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

V/v thông báo mẫu Giấy chứng nhận KDTV mới của Đài Loan.

 

 Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được thông báo của Cục phòng dịch Kiểm dịch Động thực vật (BAPHIQ), Uỷ ban Nông nghiệp - Viện Hành chính Đài Loan liên quan đến mẫu giấy mới Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV) xuất khẩu và tái xuất, thông tin cụ thể như sau:

Từ ngày 01/12/2022 Cục phòng dịch Kiểm dịch Động thực vật bổ sung thêm mã QR (QR code) trên Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu và tái xuất khẩu của Đài Loan.

Mã QR nằm phía trên bên trái của Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu và tái xuất khẩu cho phép kiểm tra thông tin và tính hợp lệ của Giấy chứng nhận.

Mẫu giấy chứng nhận KDTV này được đăng tải trêm website của Cục (www.ppd.gov.vn) và gửi tới các đơn vị bằng email.

Vậy, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị phổ biến cho cán bộ KDTV trong đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Lưu VT, KDTV.

 

 

 

 

 CỤC TRƯỞNG

 

 

Hoàng Trung

Mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật xuất khẩu mới của Đài Loan tại đây

Mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật tái xuất mới của Đài Loan tại đây

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KDTV MỚI CỦA ĐÀI LOAN 01DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.