Tin tức

THÔNG BÁO MẪU DẤU VÀ CHỮ KÝ C/O MẪU E CỦA HẢI QUAN TRUNG 2023

Ngày 12/12/2022 Tổng cục Hải quan sẽ thay thế tất cả các danh sách mẫu dấu và chứ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O sang mẫu mới từ ngày 01/01/2023. Nội dung chi tiết công văn như sau:

THÔNG BÁO MẪU DẤU VÀ CHỮ KÝ C/O MẪU E CỦA HẢI QUAN TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 5373/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

V/v thông báo mẫu dấu và chữ ký

C/O mẫu E của Hải quan Trung Quốc

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 01/12/2022, Tổng cục Hải quan nhận được thư điện tử của Ban thư ký ASEAN, Tổng cục Hải quan gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Hải quan Trung Quốc.

Danh sách chữ ký này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế tất cả các danh sách mẫu dấu và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Hải quan Trung Quốc đã thông báo trước đây.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);

-    Cục KTSTQ (để ph/hợp)

-    Lưu: VT, GSQL (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QLGS VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Đào Duy Tám

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN 

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.