Tin tức

THỔ NHĨ KỲ THAY ĐỔI CÁCH SỬ DỤNG TÊN NƯỚC TRÊN CO

Từ ngày 02/06/2022 tên tiếng Anh của Thổ Nhĩ Kỳ đã được Liên Hiệp Quốc chấp nhận về việc đổi tên nước từ Turkey thành Türkiye.

Theo đó, ngày 30/08/2022 vừa qua Tổng Cục Hải quan đã ra công văn số 3591/TCHQ-GSQL nhằm hướng dẫn thay đổi việc sử dụng tên nước Thổ Nhĩ Kỳ trên C/O. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau:

THỔ NHĨ KỲ THAY ĐỔI CÁCH SỬ DỤNG TÊN NƯỚC TRÊN CO - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số 3591/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v sử dụng tên nước trên C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

            Trên cơ sở thông báo từ cơ quan Hiệp định Quốc tế và EU thuộc Bộ Thương Mại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng cục Hải quan thông báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tên nước “Türkiye” trên C/O thay cho “Turkey”, “Türkei” hoặc “Turquie” đã sử dụng trước đây.

            Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục CNTT&TKHQ

- Lưu VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Đào Duy Tám

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.

SỬ DỤNG VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG ĐIỆN TỬ

SỬ DỤNG VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG ĐIỆN TỬ

Ngày 08/09/2022 Tổng cục Hải quan đẫ ra công văn Số 1301 /GSQL- QL1 về vướng mắc liên quan đến việc sử dụng vận đươn hàng không điện tử. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau:
Xem thêm