Tin tức

SỬ DỤNG VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG ĐIỆN TỬ

Ngày 08/09/2022 Tổng cục Hải quan đẫ ra công văn Số 1301 /GSQL- QL1 về vướng mắc liên quan đến việc sử dụng vận đươn hàng không điện tử. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau: 

SỬ DỤNG VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG - SEADRAGON LOGISTICS

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

Số 1301 /GSQL- QL1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2022

V/v vận đơn hàng không

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

(Đ/c: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội)

                Trả lời công văn số 1504/CV-TCTHK-TTHH ngày 25/08/2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc vướng mắc liên quan đến việc sử dụng vận đơn hàng không điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

                Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan thì chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử; chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

                Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; trường hợp theo quy định phải nộp chứng từ bản chính chứng từ dưới dạng giấy thì bản chính phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan hải quan.

                Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo đúng quy định cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có giấy xác nhận bằng chữ ký số)

                Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không, người khai hải quan phải nộp hồ sơ hải quan nhập khẩu trong đó có 01 bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

                Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tông Công ty Hàng không Việt Nam triển khai sử dụng vận đơn điện tử thì khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai sử dụng vận đơn điện tử đảm bảo tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc bản chụp vận đơn giấy được in ra từ hệ thống của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (không cần đóng dấu của kho hàng) và gửi cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

                Liên quan đến việc công chức hải quan tại một số Cục hải quan tỉnh, thành phố khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai theo quy định, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2020 về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (gửi kèm). Trường hợp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng Công ty hàng không Việt Nam phát hiện cán bộ công chức hải quan yêu cầu nộp các chứng từ có ký tên, đóng dấu không đúng quy định tại khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục giám sát quản lý về Hải quan) để xử lý kịp thời.

                Đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

                Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Cục HQ các tỉnh, thành phố(để thực hiện)

-       Lưu VT, GQ1 (3b).

 CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Âu Anh Tuấn

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.