Tin tức

QUYẾT ĐỊNH MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 KHI NHẬP KHẨU

Ngày 11/07/2022 Sở Khoa học và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã ra công văn về Thẩm quyền quyết định miễn nhiểm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu. Nội dung công văn như sau:

QUYẾT ĐỊNH MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 KHI NHẬP KHẨU - SEADRAGON LOGISTICS

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Số 442/TĐC – CL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

V/v thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp/ cá nhân nhập khẩu.

Căn cứ Công văn số 1626/TĐC- PCTT ra ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn về thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu. Theo đó Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

“Theo Khoản 7 Điều 7 Nghị đinh số 132/2022/NĐ/CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại điều khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tiếp tục sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã quy định sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Các văn bản này không quy định thủ tục hành chính về việc miễn kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu. Theo đó người nhập khẩu phải chứng minh với cơ quan hải quan về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc các trường hợp đươc miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Do đó, cơ quan quản lý chất lượng chuyên ngành không kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu”.

Từ các nội dung như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông báo đến các doanh nghiệp/ cá nhân nhập khẩu như sau:

  1. Chi cục sẽ không thực hiện tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và hồ sơ nộp trực tiếp tại Chi cục kể từ ngày ban hành thông báo này.
  2. Các doanh nghiệp/ cá nhân có nhu cầu miễn kiểm tra đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi nhập liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên

-    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (đẻ phối hợp);

-    B. Nguyễn Thị Kim Huệ - PGĐ Sở KHCN (để b/c);

-    B. Võ Đình Kim Ngọc – PCCT;

-    Lưu: VT, CL. T

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hà

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.