Tin tức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỨNG TÊN TRÊN C/O FORM E

Tổng cục Hải quan vừa ra công văn 4553/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2021, hướng dẫn vướng mắc về việc người được ủy quyền đứng tên trên C/O form E. Thông tin chi tiết như bên dưới:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỨNG TÊN TRÊN C/O FORM E - SEA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4553/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

V/v trên C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan;

2. Đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019.

- Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định (cụ thể: nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7), thì cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

- Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định thì cơ quan Hải quan từ chối C/O mẫu E.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo đề xuất gửi Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý về hải quan) để có chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành