Tin tức

LỖI HỆ THỐNG ĐỐI VỚI C/O MẪU ĐIỆN TỬ TỪ MALAYSIA

Tổng cục Hải quan vừa ra công văn 1009/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2022 về sự cố đối với Cổng thông tin một cửa ASEAN của Malaysia. Thông tin chi tiết như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

 

 

SỐ: 1099/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

V/v lỗi hệ thống đối với C/O mẫu điện từ từ Malaysia

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN về việc sự cố đối với Cổng thông tin một cửa ASEAN của Malaysia từ ngày 15/03/2022 dẫn đến không nhận được C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Malaysia thông báo lỗi kỹ thuật và sẽ cấp C/O mẫu D bản giấy để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục teong thời gian khắc phục sự cố. Malaysia sẽ thông báo sau khi kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Cục CNTT&TKHQ( để phối hợp);

- Lưu VT,GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Đào Duy Tám

 

 

 CÔNG VĂN 1099/TCHQ-GSQL- SEA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS