Tin tức

PHẢN HỒI CỦA HẢI QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ THEO CÔNG VĂN SỐ 4146 /TCHQ-GSQL

Ngày 08/08/2023 Tổng Cục Hải quan đã ra công văn số 4146 /TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Nội dung công văn như sau:

PHẢN HỒI CỦA HẢI QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ THEO CÔNG VĂN SỐ 4146 /TCHQ-GSQL - SEA DRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 4146 /TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

V/v vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

 

             

                     Kính gửi:

                                  - Hiệp hội Dệt may Việt Nam

                                  - Hiệp hội giấy và Bột giấy Việt Nam

                                  - Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc;

                                  - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại VN

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 62/2023/VITAS-CS ngày 07/7/2023 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS); công văn số 33/2023/CV- VPPA ngày 20/7/2023 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam; công văn số 0107/KC-TCHQ ngày 17/7/2023, công văn số 0207/KC-VPTT ngày 28/7/2023 của Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc; công văn số VN242 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ đánh giá tổng thể thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ hiện nay và đề xuất giải pháp sửa đổi Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 20/02/2023.

2. Để thực hiện nội dung trên, Tổng cục Hải quan đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đánh giá, tổng kết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP trong thời gian từ năm 1998 đến nay; bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các buổi Hội thảo (ngày 12/7/2023 tại miền Bắc và ngày 19/7/2023 tại miền Nam) lấy ý kiến rộng rãi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi làm việc với đại diện Bộ Công Thương để làm rõ các nội dung liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

3. Về các kiến nghị nêu khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội, doanh nghiệp xuất phát từ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, theo đó, tại điểm này quy định: "Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam" Để thực hiện được quy định này, thương nhân nước ngoài phải đáp ứng điều kiện không có hiện diện tại Việt Nam thì thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Trường hợp thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam như đã có Văn phòng đại diện, Chi nhánh, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ thi không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, bản chất giao dịch của hàng hoá thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được đưa ra đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa ra đưa vào khu vực hải quan riêng. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng hoá được mua bán trong nội địa, không có sự dịch chuyển hàng hoá ra khỏi biên giới Việt Nam, bản chất đây là hoạt động mua bán nội địa. Do vậy, cần thiết phải đánh giá tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với bản chất của hoạt động giao dịch này. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với hoạt động này, chuyển thành hoạt động mua bán nội địa do cơ quan thuế nội địa quản lý. Việc các Hiệp hội, doanh nghiệp đề nghị giữ nguyên quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP là không phù hợp với pháp luật về thương mại, pháp luật về quản lý ngoại thương và bản chất của giao dịch này. Khi bỏ thủ tục Hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bớt được một thủ tục hành chính trong hoạt động mua bán, giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp và từ đó cũng sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đối với các phản ánh, vướng mắc khó khăn của Hiệp hội, doanh nghiệp, liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu trong quá trình thực hiện sửa đổi Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)

-       TT Nguyễn Đức Chi (để b/c);

-       Lưu: VT, GSQL (3b).

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Bắc Hải

DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY RỒNG BIỂN:

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan bao gồm: thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ, đăng ký CO, đăng ký kiểm dịch,… Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.

CÁC LOẠI THUẾ PHÁT SINH KHI NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

CÁC LOẠI THUẾ PHÁT SINH KHI NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

Hiện nhà nước Việt Nam đang có xu hướng siết chặt việc nhập khẩu tiểu ngạch và phát triển việc nhập khẩu hàng hóa chính ngạch. Do đó việc nhập khẩu chính ngạch sẽ ngày càng đơn giản và dễ dàng hơn. Và khi nhập khẩu hàng hóa chính...
Xem thêm