Tin tức

KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID

Cục Thú Y vừa ra công văn số 1259/TY-KD ngày 27/07/2021, hướng dẫn việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn và sản phẩm động vật thủy sản trong thời gian dịch bệnh covid. Thông tin chi tiết như bên dưới:

 KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID- sea dragon

BỘ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 1259/TY-KD

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

V/v áp dung phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh COVID-19

 

 

Kính gửi: Chi cục Thú y vùng VI

 

Cục Thú y nhận được Công văn số 778/TYV6-TH ngày 23/7/2021 của Chi cục Thú y vùng VI về thực hiện công tác kiểm dịch trong thời gian dịch bện COVID-19; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y Vùng VI áp dụng phương án tạm thời về công tác kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật tại các địa phương thuộc địa bàn quản lý trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 như sau:

1. Về khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản

  • Tiếp tục thực hiện việc khai báo kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trên hệ thống một của quốc gia.
  • Đối với trường hợp khác: Chủ hàng scan hồ sơ khai báo kiểm dịch và gửi quan Email cho cơ quan kiểm dịch để xác nhận đơn khai báo kiểm dịch và scan gửi cho chủ hàng qua Email; sau khi có kết quả kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch scan Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu gửi cho chủ hàng qua Email để làm thủ tục thông quan hàng hóa. Chủ hàng có trách nhiệm gửi hồ sơ gốc khai báo kiểm dịch, bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cho cơ quan kiểm dịch động vật (khi địa phương hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16).

2. Về thực hiện kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn

  • Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ cao: Cứ 05 lô hàng lấy mẫu ngẫu nhiên của 01 lô hàng để kiểm tra, xét nghiệm và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu; các lô hàng không phải lấy mẫu, chỉ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
  • Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ thấp: Không lấy mẫu kiểm tra, chỉ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
  • Đối với những lô hàng không phải lấy mẫu: Chỉ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

3. Về thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản để gia công, chế biến xuất khẩu

  • Chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra thực trạng lô hàng; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch;
  • Đề nghị Chi cục Thú y Vùng VI xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 Nguyễn Văn Long