Tin tức

KHÔNG CẦN XUẤT TRÌNH MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHO HẢI QUAN

Vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa ra văn bản số 3776/TCHQ – GSQL nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về việc gắn mã số mã vạch nước ngoài trên hàng hóa xuất khẩu. Toàn bộ công văn 3776/TCHQ – GSQL  như sau:

KHÔNG CẦN XUẤT TRÌNH MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHO HẢI QUAN

BỘ TÀI CHÍNH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 3776/TCHQ – GSQL                                                                     Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

V/v sử dụng mã số, mã vạch nước

ngoài đối với hàng hóa XK

                    Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến sử dụng mã số mã vạch gắn trên hàng hóa xuất khẩu. Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1493/BKHCN-TĐC ngày 25/5/2020, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/32020, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thống nhất như sau:

1. Về việc gắn mã số mã vạch nước ngoài trên hàng hóa xuất khẩu:

Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã vạch mã số nước ngoài.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

2. Về việc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài:

Bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức sau: văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

3. Cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp trong thông quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra các vụ án phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thì có văn bản thông báo cụ thể cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết để xử lý theo quy định.

Công văn này thay thế các công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

                                                                                                                  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

                                                                                                               PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr. Long - 090 262 0898 để được giải đáp