Tin tức

KHAI BÁO THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Ngày 07/09/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra công văn số 1147/QLCL-CL1 nhằm khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau:

KHAI BÁO THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN

Số 1147/QLCL- CL1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

V/v khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022 

     Kính gửi:

               - Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

               - Các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào Nhật Bản.

     Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được thông báo về việc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo chứng nhận/xác nhận đáp ứng quy định IUU đối với 04 loài: Mực ống và mực nang (Squid and Cuttle fish), cá Thu đao Thái Bình Dương( Pacific saury, Cololabis spp.), Cá Thu (Mackerel, Scomber spp) và cá Trích (Sardine, Sardinops spp) khi xuất khẩu vào Nhật Bản; thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/12/2022(văn bản gửi kèm).

     Căn cứ quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản và yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản, cụ thể:

       - Đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước thuộc 04 loài nêu trên: kèm giấy chứng nhận nguồn gốc khai thác do Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Điều 11 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT);

        - Đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu thuộc 04 loài nêu trên: kèm theo Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Thực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản và quy định của Việt Nam, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng như sau:

     1. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

        - Giao các đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, tổ chức thẩm định và thực hiện xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu đối với các lô hàng thủy sản thuộc 04 loài theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

        - Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nhật Bản trên địa bản thực hiện khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu trong mẫu xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản,

     2. Các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản:

        - Nghiên cứu các yêu cầu về khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản để tổ chức thực hiện kiểm soát trong quá trình thu mua, tiếp nhận, chế biến đối với 04 loài thủy sản đáp ứng quy định IUU.

        - Khi có nhu cầu xác nhận cho lô hàng được chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu từ 04 loài thủy sản để xuất khẩu vào Nhật Bản, lập đầy đủ hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT gửi về Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng trên địa bàn để được thực hiện thẩm định, xác nhận.

       - Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Nhật Bản để cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan của Nhật Bản khi xuất khẩu 04 loài thủy sản nêu trên vào thị trường này.

     Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Các PCT (để biết);

-       Chị cục Trung Bộ, Nam Bộ;

-       Tổng cục Thủy sản;

-       Cục Thú y;

-       VASEP;

-       Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

     Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

     Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 – Mr. Long  để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.