Tin tức

HS CODE MỰC NANG, MỰC ỐNG

Tổng cục Hải quan vừa ra công văn 5186/TCHQ-TXNK ngày 01/11/2021, hướng dẫn việc khai HS code cho sản phẩm mực nang và mực ống đông lạnh. Thông tin chi tiết như bên dưới:

HS CODE MỰC NANG MỰC ÔNG - SEA DRAGON LOGISTICS 

BỘ TÀI CHÍNH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5186/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

V/v phân loại mặt hang

Mực nang và mực ống, đông lạnh

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

 

Trả lời công văn số 1471/HQKG-NV ngày 13/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo vướng mắc về khai báo tên hàng và áp mã HS mặt hang Mực nang và mực ống, đông lạnh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ danh mục hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

1. Trường hợp mặt hàng là Mực nang có tên khoa học Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. hoặc Mực ống, có tên khoa học Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.10.

2. Trường hợp mặt hàng là Mực nang và Mực ống, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh, có tên khoa học khác với mô tả tại mục 1 nếu trên (ví dụ: Mực nang vân hổ có tên khoa học Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 hoặc Sepiella pharaonis Ehrenberg, 1831) thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.90.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ hồ sơ hải quan, tên khoa học và đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);

- PCT Đào Thu Hương (để biết);

- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Lê Mạnh Hùng