Tin tức

HÀNG HÓA VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Ngày 30/08/2022 Tổng cục Hải quan đã ra công văn 3604/TCHQ-PC về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính. Hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi tới quý khách hàng nội dung công văn như sau:

HÀNG HÓA VI PHẠM VỀ NHÃN HÀNG HÓA - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số 3604/TCHQ-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v vướng mắc XPVPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6166/HQHP-VP ngày 14/07/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng (nêu tại mục IV phụ lục vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không quy định thời hạn phải giao quyết định tạm giữ cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm; trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn giữ có thể được kéo dài đối với các trường hợp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

- Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật Hải quan năm 2014, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, khoản 8 điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ/CP), điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Lưu VT, PC (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.