Tin tức

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT MỚI CỦA THÁI LAN

Ngày 22/08/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra công văn số 268/BVTV-KD về “Thông báo mẫu giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật mới của Thái Lan”. Mẫu giấy mới sẽ được cấp qua hệ thống điện tử và in trên phôi giấy có các dòng chữ “Department of Agriculture Thailand”. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau:

GIA CHUNG NHAN KIEM DICH THUC VAT MAU MOI CUA THAI LAN - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số 268/BVTV-KD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22  tháng 08 năm 2022

V/v thông báo mẫu giấy chứng nhận KDTV mới của Thái Lan

 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được thông báo từ Cơ quan BVTV quốc gia Thái Lan (DoA) về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV) xuất khẩu và tái xuất khẩu, thông tin cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01/08/02022, Cơ quan BVTV quốc gia Thái Lan sử dụng mẫu giấy KDTV mới. Mẫu giấy mới được cấp qua hệ thống điện tử và in trên phôi giấy có các dòng chữ “Department of Agriculture Thailand” in mờ và có các đặc điểm sau:

- Số của giấy chứng nhận KDTV sẽ được thay đổi thành mười chữ số, (ví dụ” THXXXXXXXXXX, trong đó ký tự “TH” có nghĩa là Thái Lan); Hai chữ số đầu tiên là số đại diện cho hai chữ số cuối của năm theo Phật lịch (Buddhistera); Chữ số thứ ba và thứ tư đại diện cho tháng của năm; Sáu chữ số cuối cùng là dãy số được cấp theo thứ tự; Mã QR nằm phía trên, bên trái của giấy được bổ sung để thuận tiện cho việc xác minh thông tin.

Mẫu giấy chứng nhận KDTV cũ và mới được sử dụng đồng thời từ ngày 01/08/2022 đến ngày 30/09/2022. Từ ngày 01/10/2022, Cơ quan BVTV quốc gia Thái Lan chỉ cấp giấy chứng nhận KDTV mẫu mới.

Mẫu giấy chứng nhận KDTV mới được đăng tải trên website của Cục (www.ppd.gov.vn) và gửi tới các đơn vị bằng email.

Vậy, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị phổ biến cho cán bộ KDTV trong đơn vị biết.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Cục trưởng (để biết);

-    Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Qúy Dương

 Tham khảo Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Thái Lan tại đây

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

 Dịch vụ thủ tục hải quan Công Ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng những thủ tục hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Giúp đơn hàng được xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, tránh phát sinh nhiều chi phí khác. Tìm hiểu thêm về dịch vụ thủ tục hải quan tại đây

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.