Tin tức

C/O FORM E UỶ QUYỀN CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC

C/O form E uỷ quyền cho hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác mua bán phía Trung Quốc cũng như giữa doanh nghiệp Việt Nam với cơ quan Hải quan.

C/O FORM E UỶ QUYỀN CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC

Trả lời công văn số 110121/CV-BCT của một doanh nghiệp về C/O form E uỷ quyền, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Việc kê khai thông tin nhà sản xuất và nhà xuất khẩu Trung Quốc được quy định tại mục 7 mặt sau C/O mẫu E như sau:

“The term “Exporter” in Box 1 and 11 may include the manufacturer or the producer. For China, a Chinese manufacturer can apply for a Certificate of Origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorise other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in Box 7.”

(Thuật ngữ “Nhà xuất khẩu” tại Ô số 1 và 11 có thể bao gồm nhà sản xuất. Đối với Trung Quốc, nhà sản xuất Trung Quốc có thể đề nghị cấp C/O mẫu E trong trường hợp nhà sản xuất cần ủy quyền cho đại lý để thay mặt mình xuất khẩu. Trong trường hợp này, nhà sản xuất có thể khai báo thông tin tại Ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu tại Ô số 7.)

2. Hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở đặt tại một nước thứ ba được quy định tại Điều 33 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ACFTA):

“Cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở đặt tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu của Nước thành viên ACPTA đại diện cho công ty đó, với điều kiện hàng hóa đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành có thể là hóa đơn của một Nước thành viên ACFTA hoặc của một nước không phải là Nước thành viên ACFTA”.

3. Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn về việc chấp nhận C/O đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Nước thành viên trong ACFTA.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trao đổi Công ty biết để thực hiện.

Mọi người có thể tải công văn gốc tại ĐÂY

Mọi thắc mắc về CO form E xin vui lòng Mr.Long– 090 262 0898 để được tư vấn.