Tin tức

CHẤP NHẬN BẢN SCAN CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D

Tổng cục hải quan vừa ra công văn 4162/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2021, thông báo việc chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tin chi tiết như bên dưới: 

CHẤP NHẬN BẢN SCAN CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4162/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

V/v chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

 

 

Kính gửi: Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ của Thái Lan và Malaysia, để tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org) , đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thống báo để Cục Hải quan các tính, thành phố được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành