Tin tức

CHẤN CHỈNH LẠI VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CO FORM D ĐIỆN TỬ

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách công văn số 2379/TCHQ-GSQL, về việc chấn chỉnh lại việc tiếp nhận và xử lý CO form D điện tử của cán bộ hải quan, có các thông tin chủ yếu như sau:

Nếu không tìm thấy CO form D điện tử trên hệ thống, thì:

1. Doanh nghiệp có thể trình bản giấy

2. Hoặc hải quan phải báo cáo lãnh đạo chi cục để hỗ trợ xử lý

Nếu Cán bộ hải quan cố tình gây khó dễ cho doanh nghiệp thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, luân chuyển khỏi Chị cục, không bố tri làm công tác nghiệp vụ.

 CHẤN CHỈNH LẠI VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CO FORM D ĐIỆN TỬ

 

CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI:

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2379 /TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận,

Xử lý C/O mẫu D điện tử

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử thông quan hệ thống một cửa ASEAN (ASW) tại một số Cục Hải quan địa phương. Theo phản ánh của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu đã truyền C/O điện tử thông quan cơ chế một cửa ASEAN đến Hải quan Việt Nam; tuy nhiên, khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan thông báo không nhận được C/O điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, ách tắc hàng hóa tại cảng, tốn kém thời gian, chi phí lưu kho bãi và các chi phí phát sinh khác.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Khi thực hiện tiếp nhận C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa ASEAN, trường hợp không tìm thấy C/O điện tử trên hệ thống thì công chức hải quan phản hồi cho người khai hải quan biết tại mục Chỉ thị của hải quan trên tờ khai hải quan nhập khẩu, trong đó nếu rõ: Đã thực hiện tra cứu C/O nhưng không tìm thấy C/O trên hệ thống; đồng thời phải báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách có văn bản phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo. Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O bản giấy thì thực hiện theo nội dung tại điểm 2 công văn này, không gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp C/O mẫu D điện tử chưa được truyền trên hệ thống nhưng doanh nghiệp xuất trình bản giấy được cấp đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản giấy, đối chiếu với chứng từ hồ sơ hải quan có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

3. Thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử tại các Chi cục trực thuộc, công chức nào cố tình gây khó dễ cho doanh nghiệp thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, luân chuyển khỏi Chị cục, không bố tri làm công tác nghiệp vụ.

4. Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, niêm yết công khai để doanh nghiệp biết. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cụ thể gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục CNTT & TK Hải quan;

- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành

Nguồn: Tổng Cục Hải Quan