Tin tức

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY TRÊN C/O FORM D

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 35 (SCAROO 35) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 16/3 đến 18/3/2021, TCHQ đã ban hành công văn 1793/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY TRÊN C/O FORM D

1. Về cách tính 03 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”:

Quy tắc 10 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), nội luật hóa tại Điều 10 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 quy định C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu. Trong trường hợp C/O không được cấp trong thời hạn trên do sai sót hoặc bỏ quên hoặc có lý do chính đáng khác, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.

Qua thảo luận các nước thành viên ASEAN thống nhất cách tính ngày 03 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” thông qua ví dụ sau:

Ngày xuất khẩu là 1/12/2020 thì C/O được phát hành kể từ ngày 05/12/2020 mới phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”. C/O cấp ngày 4/12/2020 được đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” đều được cơ quan hải quan xem xét chấp nhận.

2. Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau:

Các nước thống nhất chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng có thể được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng cần được xuất trình cho hải quan nước nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu.

Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận việc cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau. Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3. Về việc cấp thay thế cho C/O bị lỗi:

Tại phiên họp, các nước thống nhất không từ chối C/O cấp thay thế trên đó không thể hiện việc cấp thay thế, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O có thể kiểm tra được thông tin của C/O trên hệ thống: Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2020 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận C/O mà không cần phải tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O không kiểm tra được thông tin trên hệ thống: Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không từ chối C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O gốc trên C/O mới và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O.

4. Phản ánh của cơ quan có thẩm quyền Thái Lan:

Thái Lan phản ánh việc Hải quan Việt Nam không chấp nhận C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1043/TCHQ-GSQL ngày 5/3/2021 của Tổng cục Hải quan, chấp nhận C/O bản giấy thay thế C/O điện tử được cấp đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) trong trường hợp hệ thống bị lỗi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Mọi người có thể tham khảo công văn gốc tại ĐÂY

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Long – 090 262 0898 để được tư vấn.