Tin tức

BỘ CÔNG THƯƠNG YÊU CẦU GIẢM CHI PHÍ LƯU CONTAINER, LƯU KHO VÀ LƯU BÃI

Bộ công thương gửi công văn 4812/BCT-XNK ngày 10/08/2021, đề nghị cảng và hãng tàu giảm chi phí lưu container, lưu kho, lưu bãi để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thời gian dịch bệnh covid. Thông tin chi tiết như bên dưới: 

BỘ CÔNG THƯƠNG YÊU CẦU GIẢM CHI PHÍ LƯU CONTAINER, LƯU KHO VÀ LƯU BÃI

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số: 4812/BCT-XNK

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

  • Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam;
  • Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
  • Các đơn vị quản lý, khai thác cảng biển;
  • Các doanh nghiệp vận tải biển (hãng tàu);
  • Các Trung tâm logistics.

 

Hiện nay, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An là những địa phương có sản lượng hàng hóa nhập khẩu lớn. Việc áp dụng các biện pháp xã hội và phòng, chống dịch bệnh đã khiến một số doanh nghiệp phải tạm thời cắt giảm quy mô sản xuất, dẫn đến ùn ứ container nhập khẩu, thời gian lưu kho, lưu bãi tăng lên và làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, với tinh thần cả nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục và duy trì sản xuất để hoàn thành “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, các đơn vị quản lý, khai thác cảng biển, các doanh nghiệp vận tải biển và Trung tâm logistics trên toàn quốc xem xét:

  • Giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi cho hàng hóa ở cảng biển và các Trung tâm logistics cho doanh nghiệp bị buộc phải cắt giảm sản xuất do tác động của dịch Covid-19.
  • Nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng, năng lực khai thác của bãi cảng và phối hợp giữa các bên điều tiết lượng hàng nhập về cảng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Hiệp hội, doanh nghiệp và Trung tâm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, TC;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Hiệp hội ngành hàng;

- Lưu: VT, XNK (3).

 

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Quốc Khánh