Tin tức

VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC HỖ TRỢ, THỜI GIAN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT NGOÀI ĐỊA BÀN QUẢN LÍ

VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC HỖ TRỢ, THỜI GIAN  KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT NGOÀI ĐỊA BÀN QUẢN LÍ - SEADRAGON LOGISTICS

   

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

 

SỐ: 1118 / TCHQ – GSQL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

V/v kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tại công văn số 463/HQKG-NV ngày 18/3/2022 liên quan tới việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Đối với những vướng mắc trong việc hỗ trợ kiểm tra cơ sở sản xuất ngoài địa bàn quản lý

- Căn cứ khoản 1 Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Thông tư số 39/2018 / TT-BTC ngày 20/04/2018. Bộ Tài chính quy định trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công lại thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về cơ sở sản xuất chính của tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại để hải quan kiểm tra khi cần thiết.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại tiết a điểm 2 khoản 37 Điều 1 Thông tư số 39/2018 / TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi nhận thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

- Căn cứ khoản 4 Điều 18 Quyết định số 1966/QĐ-TCHO ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

“4. Trường hợp cơ sở sản xuất đồng đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác thì Chi Cục của cơ quan Hải quan quản lý tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất xuất khẩu do hạn chế về nguồn lực không cử công chức kiểm tra thì báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan Hải quan.  Chi cục, Cục Hải quan có công văn (giải trình kèm theo thông báo cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân) đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn nơi tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất.  do Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan quản lý, ghi rõ thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư.  Số 38/2015/ TT-BTC.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhận được đề nghị kiểm tra cơ sở sản xuất giao 01 Chi cục Hải quan thực hiện việc kiểm tra, lập Biên bản và gửi Biên bản cho Chi cục Hải quan quản lý tổ chức, cá nhân hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu để kết luận, cập nhật vào Hệ thống”.

Căn cứ kết quả tra cứu trên Hệ thống VNACCS và các quy định nêu trên trường hợp Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Việt Thanh (tại TP Cần Thơ) ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê Chi nhánh Tổng công ty Dệt may Vinatex Miền Nam - Nhà máy may Vinatex Kiên Giang gia công lại và đã  thông báo cơ sở sản xuất và cơ sở gia công lại tại Chi cục Hải quan Tây Đô thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ thì thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tây Đô. 

Căn cứ quy định nêu trên và cơ sở công văn đề nghị của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang có văn bản thông báo thành phần kiểm tra gửi Cục Hải quan TP. Cần Thơ để ban hành quyết định kiểm tra theo quy định. Chi Cục Hải quan Rạch Giá – Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thực hiện việc kiêm tra cơ sở gia công lại và lập biên bản theo hướng dẫn tại Điều 18 dẫn trên.

2. Vướng mắc về thời gian thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất:

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ đề nghị của doanh nghiệp và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét thực hiện việc kiểm tra trước thời hạn quy định. 

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện. /.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

- Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.