Tin tức

THỰC PHẨM GỐC THỰC VẬT TỪ CÁC NƯỚC CHƯA ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM

→ Danh sách các Quốc gia đã đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam.

Ngày 16/08/2022 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra công văn 2613/BVTV- ATTPMT về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Nhằm hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với một số loại thực phẩm như hạt chia, hạt é, đậu xanh, đậu đen,.. được bao gói sẵn. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi tới quý khách hàng nội dung công văn như sau:

THỰC PHẨM GỐC THỰC VẬT TỪ CÁC NƯỚC CHƯA ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM - SEADRAGON LOGICTIS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số 2613/ BVTV- ATTPMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v kiểm tra ATTP đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu

                               Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật.

     Cục Bảo vệ thực vật nhận được các Công văn số 114/KD2 ngày 09/08/2022 của Chi cục KDTV vùng II và Công văn số 89/CV-KDI ngày 10/08/2022 của Chi cục KDTV vùng I đề nghị hướng dẫn kiểm tra ATTP đối với một số loại thực phẩm như hạt chia, hạt é, hạt vừng, đậu xanh, đậu đen,… được “bao gói sẵn” từ các Quốc gia chưa nằm trong Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật có ý kiến như sau:

    Căn cứ các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

    Khoản 1 Điều 4: “1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế bao gói sẵn”.            

    Khoản 1 Điều 14: “sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu, trừ các thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn” phải đáp ứng:

    a) Có xuất xứ từ quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm đáp ứng quy định của Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đưa vào danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản vào Việt Nam;”

    Như vậy các sản phẩm “bao gói sẵn” chưa đủ điều kiện để tự công bố theo Khoản 1 Điều 4 và loại trừ yêu cầu tại điểm a khoản 1 Điều 14 nêu trên.

   Cục bảo vệ thực vật yêu vầu các Chi cục Kiểm dịch thực vật căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật quy trình sản xuất, thực tế hàng hóa và quy định nêu trên để thực hiện kiểm tra ATTP đối với thực phẩm thực vật nhập khẩu từ các khu vực chưa đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam theo quy định.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Cục trưởng (để b/c);

-    Lưu VT, ATTPMT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Huỳnh Tấn Đạt

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.