Tin tức

THÔNG TIN VỀ REX, EVFTA, CPTPP CHO HÀNG NHẬP KHẨU

Tổng Cục Hải Quan gửi công văn số 2669/TCHQ-GSQL ngày 31/05/2021, hướng dẫn về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA. Nội dung chi tiết như bên dưới:

 THÔNG TIN VỀ REX, EVFTA, CPTPP CHO HÀNG NHẬP KHẨU

  

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2669/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

V/v tự chứng nhận xuất xứ hàng

hóa trong CPTPP và EVFTA

 

  

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến sử dụng bản điện tử của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan 2014;
  • Căn cứ quy định tại Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công Thương;
  • Căn cứ quy định Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;
  • Căn cứ quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  1. Đối với các lô hàng nhập khẩu có mã số REX có trị giá trên 6000 Euro theo quy định tại Hiệp định EVFTA và các lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định CPTPP, cơ quan hải quan chấp nhận hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được cấp điện tử và được gửi cho người nhập khẩu trên hệ thống quản lý chung của cùng một tập đoàn hoặc được gửi thông qua các phương thức điện tử khác. Các hình thức tự chứng nhận xuất xứ này được người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ kiệu điện tử hải quan.
  2. Cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP, mẫu EVFTA nếu các chứng từ này đã được người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
  3. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người khai hải quan nộp trên hệ thống để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố thông báo công khai để doanh nghiệp biết, thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mai Xuân Thành