Tin tức

THÔNG BÁO CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O

Bộ Công Thương Cục Công tác phía Nam ra công văn Số 163/CTPN-KT ngày 09/06/2022 thông báo chuyển sang cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không thu phí cho doanh nghiệp căn cứ theo số lượng đăng ký. Thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

Số 163/CTPN-KT

V/v thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09, tháng 6 năm 2022


Kính gửi: Các doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Căn cứ vào công văn số 552/VP-KT của Văn phòng Bộ Công Thương ngày 19 tháng 5 năm 2022, từ ngày 21/05/2022 Cục Công tác phía Nam đã chuyển sang cấp form giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) không thu phí cho các doanh nghiệp (áp dụng cho tất cả các loại form) căn cứ theo số lượng đăng ký của doanh nghiệp.

Căn cứ kết quả thực hiện thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Cục Công tác phía Nam điều chỉnh tăng thời gian chu kỳ đăng ký nhận form lên 15 ngày. Để đảm bảo công tác quản lí, các doanh nghiệp khi đi nhận form C/O cần kèm theo các tài liệu kèm theo như sau:

-          Giấy giới thiệu

-          Công văn đề nghị cấp form C/O (theo mẫu đính kèm)

Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo khi đăng kí nhận mẫu chứng nhận xuất xứ, Cục Công tác phía Nam sẽ phối hợp với Phòng QLXNK khu vực TP.HCM và các đơn vị có liên quan rà soát kiểm tra việc thực hện và các doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có vi phậm trong việc đăng ký nhận form và sử dụng không đúng theo đăng ký.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/06/2022 đến khi có thông báo mới

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp phản ánh kịp thời để Cục Công tác phía Nam báo cáo xem xét điều chỉnh.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục trưởng (để b/cáo);

- P. QLXNK kv TP.HCM (để phối hợp);

- Lưu: VT, KT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng

Tải mẫu đăng ký cấp phát mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại đây

 Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Rồng Biển.