Tin tức

MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN

Công ty Rồng Biển gửi bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu theo quyết định 1357/ QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 cho mọi người tham khảo.

Quyết định này được hải quan áp dụng từ ngày 01/06/2021 

MÃ CÁC LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU KHI KHAI HẢI QUAN:

B11: Xuất kinh doanh

B12: Xuất sau khi đã tạm xuất

B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

E42: Xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất

E52: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

E54: Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác

E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu

E82: xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài

G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn

G23: Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế

G24: Tái xuất khác

G61: Tạm xuất hàng hóa

C12: Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài

C22: Hàng đưa ra khu phi thuế quan

H21: Xuất khẩu hàng khác

 MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN - SEA DRAGON LOGISTICS

MÃ CÁC LOẠI HÌNH NHẬP KHẨU KHI KHAI HẢI QUAN:

A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng

A12: Nhập kinh doanh sản xuất

A21: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

A31: Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu

A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu

A42: Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập

A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc chương trình ưu đãi thuế

A44: Tạm nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

E11: Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nước ngoài

E13: Nhập hàng hóa khác vào doanh nghiệp chế xuất

E15: Nhập nguyên liệu, vật tư của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa

E21: Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài

E23: Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang

E31: Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

E33: Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế

E41: Nhập sản xuất thuê gia công ở nước ngoài

G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

G13: Tạm nhập miễn thuế

G14: Tạm nhập khác

G51: Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất

C11: Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan

C21: Hàng đưa vào khu phi thuế quan

H11: Hàng nhập khẩu khác

 

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển