Tin tức

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN XUẤT TRẢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN XUẤT TRẢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU - SEADRAGON LOGISTICS

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU

SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

ĐỘI GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT

HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Bình, ngày     tháng 11 năm 2021

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 của Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hướng dẫn hồ sơ xuất trả như sau:

Hồ sơ xin xuất trả: 

- Công văn xin xuất trả hàng hóa:

  • Trình bày thông tin chi tiết liên quan đến lô hàng ;
  • Xác định quyền sở hữu hàng hóa ;
  • Xác định trách nhiệm của Doanh nghiệp liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

- Bản sao y hồ sơm giấy tờ khác gồm: vận đơn chính, các thư tín thương mại trao đổi giữa người bán, người giao nhận hoặc hãng tàu; Hợp đồng dịch vụ đại lý giao nhận với người nước ngoài, trong nước, hãng tàu của Công ty giao nhận; chứng từ thanh toán với các đối tác trong nước và nước ngoài khi thực hiện dịch vụ giao nhận, các thư tín thương mại; Lệnh giao hàng của hãng tàu; các hồ sơ chứng từ khác có liên quan đến lô hàng chứng minh quyền lợi và trách nhiệm của công ty trong việc xuất trả hàng hóa.

- Đề nghị Công ty đóng dấu trên toàn bộ các chứng từ nêu trên; lập thành bảng kê và gửi 02 bộ chứng từ về chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trường hợp không có chứng từ nào như nêu trên, đề nghị Công ty xác nhận bằng văn bản.

Các quy định khác về xuất trả:

- Việc tái xuất thực hiện tại của khẩu nhập ban đầu;

- Các lô hàng phải tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng , không được chia nhỏ lô hàng, đảm bảo nguyên trạng hàng hóa;

- Các lô hàng phải được thực hiện tái xuất về nước xuất khẩu ban đầu, chỉ cho phép hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh khi có thông tin mannifest của phương tiện vận tải tái xuất cảnh thể hiện cảng đích là cảng thuộc quốc gia ban đầu của lô hàng.

Các trường hợp không chấp nhận việc chủ hàng từ bỏ hoặc chứng tỏ việc từ bỏ đối với hàng hóa để xin xuất trả:

- Hàng hóa cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu có giấy phép, có điều kiện; hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Lý do từ chối không phù hợp với quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005; Điều 95, Điều 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC; Khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018 (sửa đổi, bổ sung Điểm 8 Điều 52b).

Xác minh tại hãng tàu:

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ đầy đủ của Qúy Công ty, Chi cục sẽ thực hiện xác minh tại hãng tàu và gửi toàn bộ hồ sơ kèm xác minh về Cục Hải quan TP.HCM để báo cáo Tổng Cục Hải quan.

Khi Tổng Cục Hải quan có văn bản trả lời về trường hợp xuất trả của Công ty, Chi cục sẽ thông báo cho công ty được biết, thực hiện.

Trân trọng./.

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.