Tin tức

C/O CÓ PHÂN BIỆT HÀNG CŨ HAY MỚI, MẬU DỊCH HAY PHI MẬU DỊCH

Chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ hàng hóa nói chung, không phân biệt về hàng hóa mới hay đã qua sử dụng, hàng hóa là giao dịch thương mại hay phi mậu dịch. Công văn số 1388/GSQL-GQ4 của tổng cục Hải quan ngày 02/05/2019 đã ghi chi tiết như bên dưới:

C/O CÓ PHÂN BIỆT HÀNG CŨ HAY MỚI, MẬU DỊCH HAY PHI MẬU DỊCH - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 1388/GSQL-GQ4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Vướng mắc C/O

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến kiến nghị của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu tại côg văn số 3793/HQHCM-GSQL về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch, căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) tại công văn số 284/XNK-XXHH ngày 03/04/2019, Cục giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.

Theo đó, C/O được cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ hàng hóa nói chung, không phân biệt hàng hóa mới hay đã quá sử dụng, hàng hóa là giao dịch thương mại hay phi mậu dịch.

Vì vậy, đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xử lý vụ việc theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    PTCT Mai Xuân Thành

-    Lưu: VT, GQ4 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.