Tin tức

CHÚ GIẢI BỔ SUNG SEN 2022 THEO CÔNG VĂN 3866/TCHQ-TXNK

Ngày 24/07/2023 Tổng cục Hải quan đã ra công văn số 3866/TCHQ-TXNK về việc ban hành Chú giải bổ sung SEN 2022 làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.  Nội dung công văn như sau:

CHÚ GIẢI BỔ SUNG SEN 2022 THEO CÔNG VĂN 3866/TCHQ-TXNK - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 3866/TCHQ-TXNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

V/v ban hành Chú giải bổ sung SEN 2022

 

                            Kính gửi:

                                           - Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan;

                                           - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

                                           - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Chú giải SEN được xây dựng như một công cụ hỗ trợ các nước thành viên ASEAN để phân loại hàng hóa một số mặt hàng cụ thể được chi tiết ở cấp độ 8 số trong Danh mục AHTN.

Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn này Chú giải bổ sung SEN làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          TT. Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);

-          Tổng cục trưởng (để báo cáo);

-          Vụ Chính sách thuế - BTC;

-          Vụ Hợp tác quốc tế - BTC;

-          Vụ Pháp chế - BTC;

-          Website Hải quan;

-          Lưu: VT, TXNK-PL-Đ.Thủy (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Cường

 

Tải Phụ lục Chú giải bổ sung SEN 2022 theo công văn 3866/TCHQ-TXNK tại đây

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Trên đây là công văn 3866/TCHQ-TXNK ban hành về chú giải bổ sung SEN 2022, doanh nghiệp cần nắm nội dung chú giải bổ sung SEN 2022 để kịp thời cập nhật thông tin cho đơn hàng xuất, nhập khẩu để tránh những phát sinh nhiều chi phí.

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, chính xác,... Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.